اخبار ویژه اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی

برگزاری جلسه هماهنگی اجرای طرح نیمرخ محله
برگزاری جلسه هماهنگی اجرای طرح نیمرخ محله
مشروح خبر: با توجه به پايان پيش آزمون (پايلوت ) طرح نيم رخ محله و آغاز طرح نيم رخ محله های شهر تهران از ابتداي شهريورماه ...
برگزاری طرح پیش آزمون نيم‌رخ 1395 در منطقه 5
با عنايت به برگزاري طرح نيم رخ محلات از ابتداي شهريور ماه سال جاري،طرح پیش آزمون نیم رخ محلات در مناطق پایلوت آغاز شده است. بر این...
برگزاری جلسه پیش آزمون نيم‌رخ 1395
با عنايت به برگزاري طرح نيم رخ محلات از ابتداي شهريور ماه سال جاري، براي آشنايي عملياتي و ميداني مديران مطالعات و كارشناسان مناطق، طرح پيش‌آزمون ني...
برگزاری جلسه کارگروه تخصصی پژوهش های محلی
برگزاری جلسه کارگروه تخصصی پژوهش های محلی
اولین جلسه تخصصصی کارگروه تخصصی پژوهش های محلی با حضور مدیر پایگاه داده های اجتماعی و فرهنگی و مدیران مطالعات مناطق 9، 10، 13، 19 با هدف ارتقای پژو...
برگزاری جلسه خوانش دستورالعمل اجرایی طرح نیمرخ محلات شهر تهران
برگزاری جلسه خوانش دستورالعمل اجرایی طرح نیمرخ محلات شهر تهران
مشروح خبر: جلسه خوانش دستورالعمل اجرایی طرح نیمرخ محلات شهر تهران از سوی اداره پایگاه داده های اجتماعی و فرهنگی اداره کل مطالعات برگ...
آرشیواخبار

Live Tabs

Live Tabs