اخبار ویژه اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی

برگزاری جلسه پیش دفاع پروژه احداث و تجهیز مجموعه ورزشی آبشار
برگزاری جلسه پیش دفاع پروژه احداث و تجهیز مجموعه ورزشی آبشار
رضا فاتح معاون هماهنگي ونظارت اداره كل مطالعات اجتماعي وفرهنگي شهرداري تهران : از برگزاری جلسه پیش دفاع ارزیابی تاثیرات اجتماعی - فرهنگی "احداث ...
برگزاری جلسه پیش دفاع پروژه احداث و تجهیز سرای محله دروس
برگزاری جلسه پیش دفاع پروژه احداث و تجهیز سرای محله دروس
رضا فاتح معاون هماهنگي ونظارت اداره كل مطالعات اجتماعي وفرهنگي: برگزاری جلسه پیش دفاع ارزیابی تاثیرات اجتماعی - فرهنگی "توسعه و تجهیز سرای محله د...
جلسه پیش دفاع پروژه احداث و تجهیز سرای محله دروس برگزار شد.
جلسه پیش دفاع پروژه احداث و تجهیز سرای محله دروس برگزار شد.
دکتر عماری معاون پژوهشی اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از برگزاری جلسه پیش دفاع پروژه اتاف "احداث و تجهیز سرای محله دروس" خبر داد. وی با اعلام این خبرافزود: در این جلسه که با حضور م...
انتشار کتاب توسعه فرهنگی و اجتماعی در حوزه شهری
انتشار کتاب توسعه فرهنگی و اجتماعی در حوزه شهری
مدیرکل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از انتشار کتاب توسعه فرهنگی و اجتماعی در حوزه شهری خبر داد. علی اصغر محکی در خصوص انتشار این کتاب افزود: کتاب توسعه فرهنگی و اجتماعی در حوزه شهری، مجل...
انتشارکتاب  مدیریت شهری و ارتقای هویت اسلامی، انقلابی و ایرانی
انتشارکتاب مدیریت شهری و ارتقای هویت اسلامی، انقلابی و ایرانی
مدیرکل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران  از انتشار کتاب " مدیریت شهری و ارتقای هویت اسلامی، انقلابی و ایرانی " خبر داد. علی اصغر محکی افزود:  این کتاب، مجلدی از میان 14 جلد آثاری است که...
آرشیواخبار