شیوه نامه اجرایی جشنواره شمسه

موضوعات فعالیت جشنواره شمسه

1. قرآن  محله    2. عکس محله    3. فیلم محله     4. سرود محله     5. تئاتر محله  6. شعر و ادب   7.  نقاشی و تنديس

 کارکردهای جشنواره شمسه :

-  تقويت هويت محله ای از طريق پرداختن به تعلقات و موضوعات محله ای

- اصلاح ، تغيير نگرش و بهتر شدن نگاه و رفتار شهروندان برای اصلاح امور از طريق توجه به زيرساخت های اجتماعی نظير خانواده در محلات

 - تقويت حس مشارکت عمومی از طريق حساس سازی و برانگيختن حس مسئوليت شهروندان نسبت به هويت محله

- جريان سازی مثبت فرهنگی در موضوعات مديريت شهری با توسعه محله در قالب خيزشهای علمی  هنری و ادبی ؛ در شهروندان محلات

- خلاقيت،ابتکار عمل و توجه به ذائقه و سلايق مختلف ،ايجاد تنوع در تکنيک و اجرا و نوآوری در بروز ويژگی ها ظرفيت ها و داشته های محلات

-  کارکرد آموزشی : گردآمدن گروه های فرهنگی و هنری خودجوش مردمی حول محور جشنواره نظير آموزشگاه ها- کانون های فرهنگی مساجد – بسيج و مدارس

- نشاط و شادی پايدار : بيان ويژگی های محله از زبان شعر ، سرود ، تئاتر ، عکس و فيلم علاوه بر تقويت و باروری فرهنگ عمومی نوعی سرور و رضايت خاطر همراه با تعلق و دلبستگی در شهروندان محلات ايجاد می کند .

  مخاطبان جشنواره :

- رده سنی و جنسيتی :  نوجوانان و جوانان

- گروه های قرآنی ، فيلم ،  سرود ، تئاتر ، عکس ، شعر و ادب ، نقاشی و تنديس  : گروه های خودجوش مردمی وابسته به کانون های فرهنگی مساجد ، کانون های فرهنگی مستقل محلی گروه های دانش آموزی مدارس راهنمايي و دبيرستان

-  هسته های برگزاری جشنواره:  شوراياری - ناحيه( مديريت اجتماعی و فرهنگی ناحيه)– منطقه(مديريت فرهنگی منطقه)– شهر ( اداره کل فرهنگی )

ساختار ستادی و اجرايي جشنواره شمسه

در توضيحات قبلی اشاره شده است .

اعضای شورای سياستگذاری :

- معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ( رئيس)- مديرکل فرهنگی (جانشين )- معاون اداره کل فرهنگی ( دبير)- مديربازرسی حوزه معاونت

- مدير روابط عمومی حوزه معاونت - مديرکل روابط عمومی و بين الملل شهرداری - دو نفر کارشناس به تشخيص دبير جشنواره - مديرکل برنامه ريزی و کنترل عملکرد - مديرعامل سازمان زيباسازی - مديرعامل همشهری- شهرداران مناطق : 8 ، 7، 11، 5 ، 3 ،1 ، 15

تبصره : با هدف بررسی روند اجرايي شدن مصوبات ؛ شورای سياستگذاری جشنواره هر دو ماه 1 بار تشکيل جلسه خواهد داد.

شورای هماهنگی :

- مديرکل فرهنگی (رئيس)- معاون اداره کل فرهنگی(جانشين)- روابط عمومی حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی - مسئول سايت - مسئول ستاد خبری

- نماينده سازمان زيباسازی - دبيراجرايي جشنواره های تخصصی - دبيران علمی و هنری جشنواره های تخصصی - نماينده بازرسی - نماينده حراست - سازمانها و شرکت های تابعه شهرداری حسب  نياز و ارتباط موضوع به تشخيص دبيرجشنواره

تبصره : با هدف انجام هماهنگی لازم ، شورای هماهنگی جشنواره هر دوهفته 1 بار تشکيل جلسه خواهد داد

 دبيرخانه مرکزی :  اداره کل فرهنگی شهرداری تهران مسئوليت دبيرخانه  جشنواره را برعهده داشته و برای پيشبرد اهداف جشنواره،کمیته های اطلاع رسانی و تبلیغات متمرکز - پشتیبانی و امور مالی -برنامه ریزی و هماهنگی را تشکيل داده است .

 کميته اجرايي منطقه : -شهردارمنطقه ( رئيس ) - معاون اجتماعی منطقه ( جانشين  و  دبيرستاد )- مديرفرهنگی (عضو)  - پيمانکار(عضو ) -  روابط عمومی منطقه( عضو) – مديران اجتماعی و فرهنگی نواحی  و ساير نهادها به تشخيص دبير ستاد

 دبيرخانه های مرجع ( تخصصی ) :

- هر دبیرخانه ذيل توسط معاونت های اجتماعی مشخص شده  به عنوان کمیته اجرائی آن جشنواره در سطح مناطق 22گانه تشکيل و پیمانکار فنی و علمی مرتبط با موضوع را به عنوان کمیته علمی یا هنری فعال خواهد کرد. آغاز فعالیت  کلیه دبیرخانه ها با هماهنگی دبيرخانه مرکزی در اداره کل فرهنگی از 15 آذرماه خواهد بود .

- هر يک از مناطق هفتگانه فوق مسئول اجرای جشنواره در سطح مناطق 22گانه می باشند .

- هر يک از دبيرخانه های مرجع (تخصصی) موظف به ارائه شيوه نامه اجرايي جشنواره در قالب بروشور و کاتالوگ تخصصی بوده و از طريق برگزاری جلسات هماهنگی و توجيهی ، نمايندگان مناطق 22گانه را برای برگزاری هر چه پربارتر جشنواره ها هدايت خواهند نمود .

· دبیرخانه جشنواره قرآن محله  : دبیر اجرائی : معاونت اجتماعی منطقه 5 ، دبیر علمی : آقای  احمدی

· دبیر خانه جشنواره سرود محله : دبیر اجرائی : معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه 8، دبیرفنی : آقای سحاب تربتی

· دبیرخانه جشنواه عکس محله: دبیراجرائی:معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه 11، دبیر هنری:رسول اولیاءزاده(خانه عکاسان ) دبیرخانه جشنواره فیلم محله:دبیراجرائی:معاونت اجتماعی منطقه3، دبیر هنری:حسین خوشنویس دفتر پژوهش های فرهنگی

· دبيرخانه جشنواره شعر و ادب : دبیراجرائی:معاونت اجتماعی منطقه1، دبیر هنری :  . . .. . .

· دبيرخانه جشنواره تنديس  : دبیراجرائی:معاونت اجتماعی منطقه15 ، دبیر هنری: . . . .. .

· دبیرخانه تئاترمحله : دبیر اجرائی،معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه 7، دبیر هنری: دکتر امینی مدیر گروه تئاتر دانشگاه تهران 

دبيرخانه های هادی ( مجری ):

هر يک از مناطق 22گانه شهرداری تهران با محوريت معاونت اجتماعی منطقه موظف می باشند به منظور پشتيبانی ، اجرا و انجام هماهنگی های لازم در سطح منطقه و تعامل با دبيرخانه تخصصی مرجع نسبت به تشکيل دبيرخانه شمسه در يکی از مراکز سطح منطقه اقدام نمايند . هر يک از دبيرخانه های هادی ( مجری ) می بايست کتبا يک نماينده تام الاختيار متناسب با هر يک از موضوعات هفتگانه به دبيرخانه های مرجع ( تخصصی ) معرفی نمايند .

تبصره : نماينده تام الاختيار می تواند يکی از کارشناسان فرهنگی منطقه و يا نيروی حق الزحمه ای چهارماهه باشد .

تبصره : معاونت های اجماعی مناطق 22گانه موظف به بهره گيری از حداکثر توان محلی برای برخورداری حداکثری جشنواره از آثار و نتايج برابر محورها و اهداف درخواستی مجموعه جشنواره شمسه هدايت خواهند نمود .

 مراحل جشنواره شمسه :

1- تشکيل شورای سياستگذاری جشنواره شمسه ( در برج ميلاد تشکيل شد )

2- تشکيل جلسه شورای هماهنگی

3- ابلاغ دستورالعمل

4- تشکيل جلسه توجيهی اداره کل فرهنگی با مناطق 22گانه همراه با توزيع پوستر و بروشور 

5- تشکيل دبيرخانه  مرجع ( تخصصی) در مناطق پنجگانه 

6- تشکيل دبيرخانه هادی ( مجری ) در مناطق 22گانه

7- اطلاع رسانی و تبليغات

8- برگزاری جشنواره

9- داوری و تعيين برترين ها

10-  اختتاميه

11- مستندسازی

دستورالعمل ها

تبليغات : ادارات فرهنگی مناطق 22گانه و مديران اجتماعی و فرهنگی نواحی موظفند نسبت به انجام تبليغات و اطلاع رسانی مناسب جشنواره شمسه جهت جذب گروه های علاقمند به شرکت در مسابقات اقدام نمايند . اين تبليغات از تاريخ 20 آذر 89  شروع شده و شامل : زمان جشنواره ،  زمان  ثبت نام ، زمان مسابقات  ،  زمان اختتاميه  جشنواره – هدايا و جوايز می باشد . مواد و جزئيات اطلاع رسانی ( اعم از پوستر و کاتالوگ تخصصی )  توسط هر يک از دبيرخانه های مرجع (مناطق  3-5-7-8-11 –1-15)  که به عنوان نمايندگان تام الاختيار اداره کل فرهنگی می باشند متعاقبا اعلام خواهد شد . اداره کل فرهنگی طی اين مدت نيز اقدام به انجام تبليغات متمرکزدر سطح مطبوعات و توليد تيزر و پوستر می نمايد. 

 ستاد خبری : معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه 2  مسئوليت تشکيل تيم خبری جشنواره را بر عهده داشته و با هماهنگی دبير خانه مرکزی ( اداره کل فرهنگی) اقدام به انتشار اخبار جشنواره از طريق صدا و سيما ، جرايد و سايت های خبری خواهند نمود .

 مکان لازم برای برگزاری مراحل هريک از جشنواره ها : ترجيحا در مراکز فرهنگی موجود و تحت پوشش ، مدارس کانون های مساجد و بسيج صورت پذيرد .

 دبيرخانه های مرجع (مناطق  3-5-7-8-11– 1-15)   مسئوليت  برگزاری نشست های توجيهی  ، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرا را برعهده دارند .

 مدير اجتماعی و فرهنگی ناحيه : مسئوليت ثبت نام ، تامين فضای دبيرخانه  ، اطلاع رسانی و مستندسازی فعاليتها را بر عهده دارد .

پشتيبانی مالی و برنامه ای :

هر يک از مناطق 22گانه به عنوان دبيرخانه های هادی ( مجری ) می توانند به منظور تسهيل در عمليات اجرايي ، پشتيبانی انسانی و تجهيزاتی موقت برای مدت پنج ماه و هزينه های جاری ( پذيرايي ، ارسال مراسلات ، اياب و ذهاب و . . . ) از محل اعتبار برنامه های ترويجی فرهنگی ( کد 9/2059 ) مبلغ 100/000/000 ريال هزينه نمايند .

 بودجه دبيرخانه های مرجع ( تخصصی ) از طريق انعقاد قرارداد متمرکز با مجری محقق خواهد شد.