دستورالعمل ها

شبکه های  اجتماعی سلامت
                                                                                                                               

              شورای راهبردی سلامت شهر تهران

              شورای راهبردی معلولان شهرداری تهران                                                                                               

  شورای مدیران سلامت مناطق 22 گانه شهرداری تهران                                                               

  شورای سلامت محله                                                                                                           

  شبکه سلامتیاران شهر تهران                                                                                                 

 

 برنامه های ویژه
                                                                                                                               

               طرح سنجش عدالت در سلامت شهر                                                                                                                      

               برگزاری تورهای سلامت        
                   دستورالعمل هفته ملی دیابت
                                                                                                                 

    اتوبوس دیابت                                                                                                                                         

    شهر بدون دخانیات                                                                                                                                                

    شهر دوستدار سالمند


بازگشت