مجموعه ورزشی امام رضا (ع) - استادیوم ده هزار نفری

مجموعه ورزشی امام رضا (ع) -  استادیوم ده هزار نفری-  منطقه هجده

مساحت : 7500 متر مربع

زیربنا : 58200 متر مربع

مدرسه فوتبال  -  زمین چمن مصنوعی  -  بخش های مدیریتی وجانبی

آدرس : یافت آباد ، خیابان شهید منصور عمرانی

تصاویر

روزنامه های کشور