نام و نام خانوادگی 

سمت 

پست الکترونیک  شماره تماس عکس
جمال رشیدی  معاون برنامه ریزی و بهبود روشها
 rashidi-ja@tehran.ir 96021723
  
حامد غلامی  رئیس اداره بودجه   gholami-h@tehran.ir 96021735   
 مسعود حسینی
رئیس اداره تشکیلات  و بهبود روش ها

hoseini-mas@tehran.ir

96021732
 
عطیه سادات طباطبائی کارشناس برنامه و بودجه tabatabaei-at@tehran.ir 96021712
زهرا انبساطی کارشناس برنامه و بودجه   enbesati@tehran.ir  96021712  
 ثمین مشایخی کارشناس برنامه و بودجه  mashayekhi-sa@tehran.ir  96021727  

معاون برنامه ریزی و بهبود روش ها

سلطان علی کریمه سارویی

  • کارشناس مالی و بازرسی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز-وزارت کشور
  • کارشناس و مدیر مالی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز-ریاست جمهوری
  • مدیر اعتبارات سازمان سردخانه و کشتارگاه شهرداری تهران
  • مدیر مالی و اداری و اعتبارات معاونت امور مناطق شهرداری تهران
  • مدیر اعتبارات اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور مناطق شهرداری تهران
  • جانشین معاون مالی و اداری ، مدیر طرح و برنامه ، مدیر تبصره 32 سازمان سرایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران
  • نماینده شهرداری شیراز و بانک شهر شهرداری شیراز