نام و نام خانوادگی 

سمت 

پست الکترونیک  شماره تماس عکس
میثم مجیدی  معاون فناوری اطلاعات و کنترل عملکرد majidi-m@tehran.ir  96021777   
امیر محمدی
 
 
رئیس اداره فناوری اطلاعات
 
mohammadi-am@tehran.ir
 
96021720 
 
 وحید حاچت پور  کارشناس فناوری اطلاعات  hajatpour-v@tehran.ir 96021724   
حسن فرمانلو  کارشناس فناوری اطلاعات   farmanloo@tehran.ir  96021719  
 مهدی طلوعی کارشناس فناوری اطلاعات   tolouei-mahd@tehran.ir  96021721  
 زهرا حسن پور  کارشناس فناوری اطلاعات hasanpoor-z@tehran.ir  96021715   
مازیار پورنعمت سرپرست  اداره نظارت و ارزیابی عملکرد pournemat@tehran.ir 96021729
محمد اکبرزاده کارشناس نظارت و بهبود روش ها akbarzadeh-mo@tehran.ir 96021737         
ایرج رشیدی راد  کارشناس نظارت و بهبود روش ها  rashidi-ir@tehran.ir 96021728   
فاطمه زرگر   کارشناس نظارت و بهبود روش ها  zargar-fa@tehran.ir  96021726  
حسین پیرهادی  کارشناس نظارت و بهبود روش ها   pirhadi-h@tehran.ir 96021725