نمودار سازمانی اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور اجتماعی و فرهنگی

نمودار سازمانی اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران