سرپرست روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران


مدیر روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

نام و  نام خانوادگی: سید علی موسوی مقدم