سرپرست روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهرانمدیر روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

نام و  نام خانوادگی: رضا محبی نوری