قائم مقام معاونت

 

 

دکتر حجت الله ایوبی 

قائم مقام معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران