قائم مقام معاونت

 

 

دکتر سیدرحیم ابوالحسنی

قائم مقام معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران