مشخصات فردی: شاهرخ رضائی فر

سمت: مدیر کل

سوابق تحصیلی:

سوابق تدریس:

سوابق پژوهشی: