مشخصات فردی: 

شاهرخ رضائی فر


سوابق تحصیلی  و آموزشی:


   دانشجوي دکتري مديريت تطبيق و توسعه

    عضو هيئت علمي و مدرس گروه مديريت در شهرداري تهران

  مدرس گروه مديريت دانشگاههاي وزارت علوم (از سال 91 تا کنون)

  تاليف چند جلد کتاب و دهها مقاله تخصصي و مديريتي معتبر بينالمللي و مديريت جشنوارهها

  * پايان نامه کارشناسي ارشد:عوامل موثر بر توانمند سازي منابع انساني(مطالعه موردي: شهرداري تهران)


سوابق مدیریتی:

  مديرکل برنامهريزي، مالي و توسعه شهري امور اجتماعي و فرهنگي  شهرداري تهران

نماینده شهرداری تهران در ستاد حقوق بشر قوه قضائیه

رئیس کمیته فنی و اجرایی حوزه اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران 

رئيس کميته تدوين برنامه سوم امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران

  دبیر کمیسیون برنامه سوم اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

  عضو شورای سیاستگذاری حمایت از کالای ایرانی

   معاون برنامه ريزي و توسعه شهري سازمان پايانه ها و پارک سوارها

  مديريت پژوهشهاي معاونت برنامه ريزي و توسعه شهري شهرداري تهران

  مدير سنجش و برآورد اداره کل تشکيلات و بهبود روش ها

  سرگروه نظارت همگاني بازرسي پهنه غرب  شهرداري تهران(مناطق 5-9-21-22)

  رئيس  نظارت همگانی 1888 بازرسي شهرداري منطقه 5

  عضو ستاد تکريم ارباب رجوع شهرداري منطقه 5

  مدير عامل شرکت منابع طبيعي طرح طوبي احياي جنگلها و مراتع

* کسب رتبه برتر در ميان مناطق 22 گانه در طول مديريت در نظارت همگاني بازرسي

* کسب رتبه A در همه ارزيابي هادر طول مدت مسئوليت در شرکت نفت