معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

دکتر محمد رضا جوادی یگانه