نام و نام خانوادگی 

سمت 

پست الکترونیک  شماره تماس عکس
حمید کرمی مدیر دفتر
 karami-hami@tehran.ir 96021730
 
حسام کاظمی مسئول دفتر kazemi-he@tehran.ir 96021711   
زینب زنگنه  دبیرخانه  zanganeh-ze@tehran.ir
 
96021722 
 
فاطمه غلامپور مسئول آموزش gholampour-f@tehran.ir  
96021620
 
فاطمه ابراهیمی  مسئول امور اداری، رفاهی و بانوان ebrahimi-f@tehran.ir 96021714