نام و نام خانوادگی 

سمت 

پست الکترونیک  شماره تماس عکس
محمود مظفری  مدیر مالی   mozafari--mahm@tehran.ir 96021708   
مهدی رشیدی کارشناس مالی rashidi-mahd@tehran.ir 96021734  
حامد قاسمی   کارشناس مالی  ghasemi-h@tehran.ir 96021717   
نیره سفلائی   کارشناس مالی  soflaei@tehran.ir  96021713  
 شهربانو لطفی  کارشناس مالی  lotfi-s@tehran.ir 96021731