آيين بهره بردارى از مجتمع فوريتهاى خدمات اجتماعى شهر تهران

آيين بهره بردارى از مجتمع فوريتهاى خدمات اجتماعى شهر تهران در منطقه ٩ با حضور حجت الاسلام ابوترابى امام جمعه موقت تهران، مقيمى استاندار تهران، فرهادى فرماندار تهران، افشانى شهردار تهران، شجاع پوريان معاون اجتماعى شهردارى تهران، فراهانى عضو و رييس كميته بودجه شوراى شهر، امانى عضو شوراى شهر تهران ،  محمدى مديرعامل سازمان خدمات اجتماعی و مفاخريان شهردار منطقه ٩ برگزار شد.

 

print