محورخیابان ولیعصر و بلوارکشاورز؛ میزبان نوروزگاه، پیاده راه و راهوند منطقه 6 
print