برپایی جشنواره نوروزی، نوروزگاه، پیاده راه و راهوند منطقه 12 در میدان مشق و بوستان هرندی 

 

print