بوستان ولایت؛ میزبان نوروزگاه، پیاده راه و راهوند منطقه 19print