حضور شهردار تهران در نوروزگاه بلوار کشاورز

پیروز حناچی شهردار تهران ضمن حضور در میدان ولیعصر (عج) از نوروزگاه بلوار کشاورز بازدید کرد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

print