منطقه 20: پروژه "قاب آرزوها" در منطقه 20 به بهره برداری رسیدمعاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 20 از اجرای پروژه "قاب آرزوها" (نقاشی دیواری با موضوع داشتن شهری بهتر) در مدارس مشمول شهردار مدرسه خبر داد.
گفتنی است: این طرح به منظور تمرین کار گروهی و مشارکت پذیری دانش آموزان و همچنین زیبا سازی فضای مدرسه، یکی از برنامه های ویژه رویکرد بیستمین دوره طرح شهردار مدرسه در مدارس پسرانه و دخترانه مشمول طرح می باشد. این پروژه توسط شهردار مدرسه با همکاری معاونین هشت گانه و راهنمایی کارشناس زیباسازی اجرا می گردد.
print