منطقه18:اداره تربيت بدني بانوان اقدام به برگزاري همايش ايروبيك ويژه شهروندان به مناسبت ماه مبارك رمضان

 اداره تربيت بدني بانوان اقدام به برگزاري همايش ايروبيك ويژه شهروندان به مناسبت ماه مبارك رمضان در بوستان دوستداركودك نمود.هدف از برپايي اين مراسم ايجاد شور ونشاط در ميان شهروندان مي باشد.در پايان برنامه مراسم افطاري و اهداي جوايزبه قيد قرعه به كودكان صورت پذيرفتبه گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی شهرداری منطقه هجده اداره تربيت بدني بانوان اقدام به برگزاري همايش ايروبيك ويژه شهروندان به مناسبت ماه مبارك رمضان در بوستان دوستداركودك نمود.هدف از برپايي اين مراسم ايجاد شور ونشاط در ميان شهروندان مي باشد.در پايان برنامه مراسم افطاري و اهداي جوايزبه قيد قرعه به كودكان صورت پذيرفت.

همچنين در ماه مبارك رمضان ايستگاه هاي تندرستي با عنوان 30 روز 30حركت ورزشي در بوستان هاي مينا،گياه شناسي، دوستداركودك،15 خرداد ومجموعه ورزشي شهيد خرم فعال وپذيراي ورزشكاران مي باشد.

print