منطقه18:به مناسبت ماه مبارك رمضان اداره تربيت بدني بانوان شهرداري اين منطقه با هدف ترغيب وتشويق براي شركت در برنامه هاي ورزش همگاني در سطح نواحي و ايجاد شور و نشاط در ميان شهروندان اقدام به برگزاري همايش ايروبيك در بوستان دوستداركودك نمود

معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه هجده، به مناسبت ماه مبارك رمضان اداره تربيت بدني بانوان شهرداري اين منطقه با هدف ترغيب وتشويق براي شركت در برنامه هاي ورزش همگاني در سطح نواحي و ايجاد شور و نشاط در ميان شهروندان اقدام به برگزاري همايش ايروبيك در بوستان دوستداركودك نمود.

در پايان برنامه مراسم افطاري و اهداي جوايزبه قيد قرعه به كودكان صورت پذيرفتبه گزارش روابط عمومي معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه هجده، به مناسبت ماه مبارك رمضان اداره تربيت بدني بانوان شهرداري اين منطقه با هدف ترغيب وتشويق براي شركت در برنامه هاي ورزش همگاني در سطح نواحي و ايجاد شور و نشاط در ميان شهروندان اقدام به برگزاري همايش ايروبيك در بوستان دوستداركودك نمود.

در پايان برنامه مراسم افطاري و اهداي جوايزبه قيد قرعه به كودكان صورت پذيرفت.

همچنين در ماه مبارك رمضان ايستگاه هاي تندرستي با عنوان 30 روز 30حركت ورزشي در بوستان هاي مينا، گياه شناسي، دوستداركودك، پانزده خرداد ومجموعه ورزشي شهيد خرم فعال وپذيراي ورزشكاران مي باشد.

print