منطقه18:پياده راه شهر رمضان در شب نهم ماه مبارك رمضان در بوستان گلستانه منطقه هجده برگزار شد

به گزارش معاونت امور اجتماعي فرهنگي شهرداري منطقه هجده ، پياده راه «شهر رمضان» به عنوان برنامه شاخص ومحوري در ايام ماه مبارك رمضان بوده و بارويكرد ترويج ابتهاج و نشاط معنوي در شهر به شهروندان ارائه خدمات مي نمايدبه گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعي فرهنگي شهرداري منطقه هجده ، پياده راه «شهر رمضان» به عنوان برنامه شاخص ومحوري در ايام ماه مبارك رمضان بوده و بارويكرد ترويج ابتهاج و نشاط معنوي در شهر به شهروندان ارائه خدمات مي نمايد.

دراين روز ضمن توزيع افطاري ساده به شهروندان با برنامه هاي سكوي هنر، سكوي رونق توليد، سكوي سلامت، سكوي كودك ونوجوان، سكوي ورزش، بازي وسرگرمي، سكوي تغذيه سالم، برنامه هاي قرآني ويژه كودك ونوجوان، برپايي گذر مهارت، كتاب ومحصولات قرآني ،فعاليتهاي بانوان و...  بعد از افطار تا نيمه شب با حال وهواي ماه رمضان در بوستان گلستانه ميزبان شهروندان است

print