بازدید از نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

محدمرضا جوادی یگانه معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ضمن بازدید از  بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، در جریان نحوه فعالیت های غرفه شورای عالی قرآن شهرداری تهران قرار گرفت.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

print