راهپیمایی روز جهانی قدسپیروز حناچی شهردار تهران و محمدرضا جوادی یگانه معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با همراهی تعدادی از مدیران شهری، ضمن شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس از «گذر هنر و فرهنگ» در مسیر  راهپیمایی بازدید کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

print