منطقه 4 : برگزاری کارگاه "زنان و مشارکت اجتماعی"

کارگاه زنان و مشارکت اجتماعی یکم تیرماه با حضور بانوان اثر گذار ساکن درمنطقه 4 برگزار خواهد شدبه گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه 4، عجم زمانی مدیر امور بانوان منطقه  از برگزاری کارگاه"زنان و مشارکت اجتماعی "در تاریخ اول تیر ماه  خبر داد.
وی افزود: این کارگاه با همکاری اداره کل امور بانوان برای 40 نفر از  بانوان فعال ، معتمد و اثرگذار محلی  با هدف ارتقای مشارکت اجتماعی بانوان در سالن کنفرانس منطقه برگزار خواهد شد.

print