منطقه یک: پایش مستمر نقاط بی دفاع شهری سطح منطقه یک

بازدید مستمر توسط مرکز خدمات اجتماعی از نقاط بی دفاع شهری در ناحیه هفت جهت پاکسازی این نقاط انجام شد.  

به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک، به نقل از حسین فتحی مدیر مرکز خدمات اجتماعی، به منظور نظارت مستمر بر نقاط بی دفاع شهری ، مدیر مرکز خدمات اجتماعی به همراه کارشناسان این اداره و مدیر اجتماعی ناحیه 7 روز 4شنبه مورخ 22/3/98 از ساعت 30/8 الی 10 صبح از نقاط بی دفاع شهری این ناحیه واقع در حاشیه رودخانه مقصود بیک بازدید به عمل آورده و در خصوص بهبود نقاط مذکور تاکید گردید. لازم به یادآوری است قسمت اعظم حاشیه رودخانه مقصود بیک به ویژه زیر پل این رودخانه با نصب نرده های آهنی از حالت بی دفاع شهری خارج و امکان تردد افراد آسیب دیده اجتماعی به این مکان ها وجود ندارد.

print