گردهمایی هیئت اجرایی مناطق 22گانه پنجمین دوره انتخابات شورایاری هانخستین گردهمایی اعضای هیئت های اجرایی مناطق 22گانه پنجمین دوره انتخابات شورایاری های شهر تهران با حضور جوادی یگانه ریيس ستاد و رییس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات پنجمین دوره شورایاری های شهر تهران و معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران، مسجد جامعی، سالاری اعضای شورای شهر، طهایی دبیر اجرایی ستاد، فرجود مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران، نمایندگان فرمانداری و نیروی انتظامی و شهرداران و معاونین امور مناطق به عنوان اعضای هیئت اجرایی انتخابات در ایوان شمس برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

print