منطقه یک: بیمه کارگران فصلی و ایجاد زمینه اشتغال کارگران با همکاری مرکز خدمات اجتماعی

با حمایت مرکز خدمات اجتماعی شهرداری منطقه یک کارگران فصلی و ساختمانی ساماندهی می شوند.  

به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک، به نقل از حسین فتحی مدیر مرکز خدمات اجتماعی ، در راستای سیاست های سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران جهت ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی ، مرکز خدمات اجتماعی شهرداری منطقه یک با همکاری موسسه کارگشا و سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران ، اقدام به ارائه خدماتی از قبیل آموزشHse ،معرفی کارگران جهت اخذ بیمه تامین اجتماعی ،ارائه خدمات مشاوره شغلی و ایجاد اشتغال برای کارگران از طریق معرفی به پروژه ها و ... می نماید.

به همین منظور جلسه هماهنگی اقدامات یاد شده روز دوشنبه ساعت 14 الی 30/15 با حضور نماینده موسسه کارگشا و سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در مرکز خدمات اجتماعی منطقه یک برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

print