منطقه 4 : دومین همایش آشنایی با بیماری های غده تیروئید در منطقه 4 برگزار شد

این همایش  برای افزایش آگاهی پرسنل شهرداری منطقه 4 و همچنین مراجعین به شهرداری بود



به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه 4 و به نقل از سید ابوالفضل موسوی سرپرست اداره سلامت منطقه : دومین همایش آشنایی با علل و عوامل پرکاری و کم کاری تیروئید با مشارکت آزمایشگاه پاتوبیولوژی رصد برای پرسنل شهرداری منطقه 4 در سالن حقوقی منطقه ، برگزار شد .
وی در ادامه افزود : در این همایش همچنین بیماریهای کبد و راههای پیشگیری و درمان آن توسط دکتر متخصص توضیح داده شد
در حاشیه این همایش پکیج سلامت حاوی خبرنامه ویژه تیروئید در میان حضار توزیع  و جلسه به صورت پرسش و پاسخ برگزار شد .

print