برگزاری کارگاه آموزشی «روش تحقیق اقدام پژوهی» در دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی

  دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران کارگاه آموزشی «روش تحقیق اقدام پژوهی» را برگزار کرد.به گزارش معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، این کارگاه آموزشی در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ سیزدهم و چهاردهم مهرماه در سالن اشراق ایوان شمس برگزار شد.

بر اساس این گزارش، این گارگاه توسط امید علی احمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه برگزار شد و کارشناسان دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی و تعدادی از همکاران سایر ادارات کل حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی حضور داشتند.

print