جلسه ارتباط مستقیم معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران مورخ 1398/08/14جلسه ارتباط مستقیم معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران مورخ 1398/08/14 ساعت 9 الی 11print