منطقه18:نشست هماهنگي طرح حمايت از توسعه و تجهيز مدارس در منطقه 18 برگزار گرديدبه گزارش معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه هجده نشست  هماهنگي طرح حمايت از توسعه و تجهيز مدارس با حضور رييس و معاون پرورشي آموزش و پرورش منطقه هجده و مدير و كارشناسان اداره آموزشهاي شهروندي اين منطقه با هدف بررسي مسائل و مشكلات موجود در مدارس و اولويت بندي آنها برگزار گرديد.

print