اداره مطالعات و سنجش افكار
درباره مطالعات و سنجش افکار

 شهرداري تهران به منظور شناخت و كسب اطلاع موثق از نظرات، نگرش‌ها وآگاهي‌هاي شهروندان تهراني در باره نيازها و مسايل اجتماعي و تاثير اقدامات و فعاليت‌هاي عمراني، اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران و سازمان‌هاي ذيربط در جهت ارايه خدمات بهتر و افزايش سطح رفاه و رضايت شهروندان و ساكنان شهر تهران، با توجه به شرح وظايف سازماني خود، اقدام به طراحي و اجراي نظرسنجي‌هاي طولي و مقطعي نموده و در اختيار مراجع ذيربط قرار مي‌دهد. به عبارت ديگر بررسی میزان رضایت شهروندان از برنامه‌ها و فعاليت‌هاي انجام شده توسط  معاونت‌ها، سازمان‌ها، موسسات  شهرداری تهران و‌ مناطق و ارزيابي عملکرد مدیران و برنامه‌های شهرداری تهران از منظر شهروندان از وظايف اين اداره است.

 

اداره پژوهش يکي از واحدهاي دفتر مي‌باشد که در تعامل نزديک با مجموعه معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران و پژوهشگران و صاحب  نظران حوزه هاي مختلف اجتماعي و فرهنگي به رصد علمي و تخصصي چالش ها و تنگناهاي موجود در حوزه هاي مرتبط پرداخته و جهت رفع و يا اصلاح وضعيت موجود راهکارهايي ارائه مي‌نمايد. اين اداره از نظرات متخصصان و اساتيد عالي رتبه دانشگاهي در قالب شوراي پژوهشي و گروه‌هاي پژوهشي بهره مي برد.

اهداف اداره مطالعات و سنجش افکار

  1.  كسب اطلاع موثق از نظرات، نگرش‌ها و آگاهي‌هاي شهروندان تهراني درباره نيازها و مسايل اجتماعي
  2.    ارائه بازخورد عملكرد بخش‌هاي مختلف شهرداري تهران-) تعیین اثربخشی برنامه های اجرایی ادارات زیر مجموعه معاونت اجتماعی و فرهنگی- تعیین اثربخشی طرح ها و پروژه‌های انجام شده شهری توسط شهرداری تهران(
  3.    تهيه اطلاعات پايه مورد نياز مديران و كارشناسان و . . . 
  4.    نظرسنجي فرامنطقه‌اي براي پروژه‌هاي فرامنطقه‌اي و سفارش معاونتها و ادارات كل، و نظرسنجي منطقه‌اي براي پروژه‌هاي منطقه‌اي با هدف بكارگيري ظرفيت مناطق در فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي صورت مي‌گيرد
  5.     مديريت و اجراي درخواست‌هاي پژوهشي معاونتها و ادارات كل جهت تقويت توان سياست‌گذاري و برنامه‌‌ريزي براي مديريت شهري و ادارات
  6.    تحليل مسایل اجتماعی و فرهنگی شهر تهران و ارائه راه حل برای بهبود آن
  7.   مطالعات کاربردی و تخصصی توسط صاحب نظران در حوزه های فرهنگی و اجتماعی
  8.  استفاده و باز تعریف راه حلهای موجود در مطالعات پیشین و تلفیق نظرات مطالعات انجام شده و انجام فراتحليل جهت ارائه خدمات علمی و کاربردی مبتنی بر دانش روز

print