اداره پایگاه داده های اجتماعی و فرهنگیدرباره اداره پایگاه داده های اجتماعی و فرهنگی
 
 "پايگاه داده ها اجتماعي و فرهنگي" : محل جمع‌آوري، ثبت و پردازش كليه آمار و اطلاعات فرهنگي و اجتماعي مرتبط با مأموريت اين سازمان در مكان جغرافيايي شهر تهران است. اين پايگاه امكان سازمان دهي و تحليل مجدد از كليه داده هاي توليد شده و بهره برداري از اطلاعات را با توجه به نيازهاي درون سازماني و برون سازماني ميسر مي كند. اين پايگاه نقطه تلاقي آمار و داده‌هاي اجتماعي و فرهنگي، نيازسنجي‌ها، پژوهش‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي اجتماعي و فرهنگي است كه در نهايت به شاخص‌هاي اجتماعي معني‌دار منجر مي‌گردد.
معاونت اجتماعي – فرهنگي شهرداري تهران جهت شناسايي مسائل اجتماعي شهر و سياستگزاري و برنامه ريزي اجتماعي – فرهنگي يكي از اهداف خودرا ترسيم وضع اجتماعي –فرهنگي شهر تهران قرار داده است .اطلاع دقيق از واقعيت ها نيازمند دستيابي به آمار منسجم و اطلاعات به روز و قابل اتكا است لذا دفتر مطالعات ماموريت تشكيل پايگاه اجتماعي-فرهنگي را برعهده گرفته است براين اساس گردآوري داده ها وآمار و تبديل و پردازش آنها به اطلاعات قابل استناد نخستين گام تحقق اهداف است.

اهداف اداره پایگاه داده های اجتماعی و فرهنگی

 اهداف كلان:

ترسيم وضع اجتماعي - فرهنگي شهر تهران در سطح محله به منظورارائه خدمات يه ادارات كل معاونت اجتماعي وساير معاونت ها در راستاي:

الف - شناسايي مسائل اجتماعي شهر تهران

ب - كمك به  سياستگذاري و برنامه ريزي اجتماعي – فرهنگي شهرداري تهران

 

اهداف خُرد:

1-     شناسایی پراکندگی و فراوانی شاخص های فرهنگی و اجتماعی وضع موجود از طريق گردآوري و ساماندهي اطلاعات سطح محله هاي شهر تهران

2-     امکان مرزبندی و تفکیک شهر تهران براساس مقوله هاي فرهنگی و اجتماعی از طريق شاخص های قابل تعریف
3 - سنجش میزان انحراف نسبت به استاندارد ها و شاخص های فرهنگی واجتماعی شهری
4 - شناخت ، طبقه بندی و تعین اولویت مشکلات و آسیب های اجتماعی فرهنگی محله های شهری

شرح وظایف اداره پایگاه داده های اجتماعی و فرهنگی

-     

شرح وظایف بخش هاي داخلي پايگاه داده‌ها

1.       ساماندهي و اطلاع‌رساني

ساماندهي

1.1. بررسي مأموريت، برنامه‌ و وظايف ارجاع شده به پايگاه داده‌ها

1.2. نيازسنجي و امكان سنجي برنامه‌ها و وظايف ارجاعي

1.3. شناسايي و برقراري ارتباط با پژوهشگران و موسسات تحقيقاتي بخش مربوطه

1.3.1.        به عنوان مجري وپژوهشگر

1.3.2.        به عنوان ناظر

1.3.3.        به عنوان خبرنگار

1.3.4.        به عنوان ويراستار

1.4. هماهنگي امور جاري پژوهشگران و موسسات تحقيقاتي بخش مربوطه

1.4.1.بررسي معرفي‌نامه و طرح تحقيق

1.4.2.        تنظيم شرح خدمات و سفارش كار

1.4.3.        تنظيم نامه دعوت به كار

1.4.4.        تنظيم نامه درخواست قرارداد

1.4.5.        اعلام شرح ساعات كار و عملكرد افراد و گروه‌ها

1.4.6.        انجام امور مالي و اداري

1.4.7.        هماهنگي جدول زمان‌بندي (زمان و مكان اجراي پروژه) پژوهشگران مرتبط جهت نظارت و اعزام بازرس و ناظر

1.4.8.        تهيه گزرارش عملكرد افراد حوزه كار

1.5. تهيه و اعلام فهرست برنامه‌هاي پايگاه داده‌ها

1.5.1.        تنظيم برنامه‌هاي كلي

1.5.2.        تنظيم برنامه‌ و مأموريت‌هاي ارجاع شده به بخش‌هاي "گردآوري و ورود اطلاعات" و "پردازش"

1.6. تنظيم و طراحي دستور العمل و آيين نامه‌هاي پايگاه داده‌ها

1.6.1.        طراحي قالب اصلي و نهايي

1.6.2.        دريافت پيش نويش طرح‌ها و دستورالعمل‌هاي تهيه شده در دو بخش ديگر

1.6.3.        يكسان‌سازي قالب‌ها

1.6.4.        تدوين و تنظيم دستور العمل و آيين نامه‌هاي نهايي

1.6.5.        تدوين و  تهيه گزرارش عملكرد پايگاه داده‌ها

1.7. تنظيم رئوس برنامه‌ها ومأموريت‌هاي سال جاري پايگاه داده‌ها

1.8. تنظيم و طراحي جدول زمان‌بندي پايگاه داده‌ها (با كمك دو بخش ديگر)

1.9. تنظيم و طراحي تقويم كار

1.10.                     تنظيم گزارش عملكرد

1.10.1.    محتوايي

1.10.2.    الكترونيك (Excel و SPSS)

1.11.                     تشكيل گروه علمي و گروه سياست‌گذاري پايگاه داده‌ها

1.11.1.    شناسايي گروه‌هاي علمي شناور متناسب با اهداف و مأموريت‌هاي همه بخش‌هاي پايگاه داده‌ها

1.11.2.    تنظيم نامه و دعوت‌نامه‌ها

1.11.3.    تشكيل جلسه و آماده‌سازي برگزاري جلسه و نشست

1.11.3.1.        مكان

1.11.3.2.        زمان

1.11.3.3.        هزينه مالي

1.11.4.    تنظيم صورت‌جلسه نشست‌ها و همايش‌ها

1.12.                     تنظيم وگزارش فهرست نيازها پايگاه داده‌ها

1.12.1.    نيازها كالا و اقلام

1.12.2.    نياز نيروي انساني

1.12.3.    نيازهاي مالي

1.12.4.    نيازهاي آموزشي

اطلاع‌رساني

1.13.                     تهيه خبر

1.14.                     تهيه، تنظيم و سفارش بروشور

1.15.                     آماده‌سازي اسناد ومدارك نمايشگاه و جشواره‌ها

1.16.                     تنظيم بانك اطلاعات از پژوهشگران و مجريان پايگاه داده‌ها

1.16.1.    تنظيم و گردآوري قالب معرفي افراد و گروه‌ها

1.16.2.    تنظيم و گردآوري مشخصات اوليه و معرفي افراد

1.16.3.    تنظيم و گردآوري اقدامات و فعاليت‌هاي فرد يا گروه

1.17.                     ارسال و دريافت كليه اسناد و مدارك جهت چاپ و تكثير

1.18.                     ارسال كليه اسناد و مدارك به مراكز يا اشخاص درون و برون سازماني (با هماهنگي مديركل و مدير پايگاه)

 

امور جاري

1.19.                     تنظيم نامه‌هاي بخش مربوطه

 

2.       گردآوري و ورود داده

گردآوري

2.1. شناسايي و برقراري ارتباط با افراد و گروه‌ها جهت گردآوري و به‌روز رساني داده ها و اطلاعات متناسب با برنامه‌ها و مآموريت‌هاي پايگاه داده‌ها

2.1.1.        برقراري ارتباط با مديران و كارشناسان مطالعات مناطق 22گانه شهرتهران

2.1.2.        برقراري ارتباط با مديران و كارشناسان معاونت‌هاي شهرداري تهران

2.1.3.        برقراري ارتباط با ساير سازمان‌ها مرتبط با برنامه و مأموريت

2.1.4.         برقراري ارتباط با پژوهشگران و موسسات تحقيقاتي

2.2. طراحي و برنامه‌ريزي قالب و دستورالعمل‌هاي گردآوري و به روز رساني اطلاعات

2.2.1.        فايل الكترونيك

2.2.2.        دستورالعمل

2.2.3.        پيوست‌هاي راهنما

2.3. هماهنگي امور جاري پژوهشگران و موسسات تحقيقاتي بخش مربوطه

2.3.1.بررسي معرفي‌نامه و طرح تحقيق

2.3.2.        تنظيم شرح خدمات و سفارش كار

2.3.3.        تنظيم نامه دعوت به كار

2.3.4.        تنظيم نامه درخواست قرارداد

2.3.5.        اعلام شرح ساعات كار و عملكرد افراد و گروه‌ها

2.3.6.        انجام امور مالي و اداري

2.3.7.        هماهنگي جدول زمان‌بندي (زمان و مكان اجراي پروژه) پژوهشگران مرتبط جهت نظارت و اعزام بازرس و ناظر

2.3.8.        تهيه گزرارش عملكرد افراد حوزه كار

2.4. تهيه گزارش عملكرد افراد حوزه كار

2.5. نظارت و كنترل گردآوري داده و اطلاعات

2.5.1.        از مديران و كارشناسان مطالعات مناطق 22گانه شهرتهران

2.5.2.        از مديران و كارشناسان معاونت‌هاي شهرداري تهران

2.5.3.        از ساير سازمان‌ها مرتبط

2.5.4.         از پژوهشگران و موسسات تحقيقاتي

2.5.5.        از ناظر

ورود

2.6. طراحي و نظارت ورود داده‌ها و اطلاعات

2.6.1.        پيگيري در طراحي و به‌روز رساني سامانه پايگاه داده‌ها

2.6.2.        طراحي قالب و فرمت ورود اطلاعات

2.6.3.        پيگيري و رايزني بر ورود اطلاعات

امور جاري

2.7. تنظيم نامه‌هاي بخش مربوطه

2.8. تنظيم و طراحي دستور العمل و آيين نامه‌هاي بخش مربوطه

2.9. تنظيم و طراحي جدول زمان‌بندي بخش مربوطه

2.10.                     تنظيم و طراحي تقويم كار بخش مربوطه

2.11.                     تنظيم گزارش عملكرد بخش مربوطه

2.11.1.    محتوايي

2.11.2.    الكترونيك (Excel و SPSS)

2.12.                     ارسال اسناد و مدارك به بخش "ساماندهي، نظارت و اطلاع‌رساني"

2.12.1.    ارايه فهرست پژوهشگران، طرح‌ها و معرفي‌نامه آنها

2.12.2.    ارايه پيش نويس و نسخه اوليه آيين نامه و دستور العمل هاي بخش مربوطه

2.12.3.    ارايه جدول زمان بندي بخش مربوطه

2.12.4.    ارايه  تقويم كاري بخش مربوطه

2.12.5.    ارايه گزارش عملكرد بخش مربوطه

 

3.       پردازش اطلاعات

3.1. طراحي و برنامه‌ريزي قالب و دستورالعمل‌هاي پردازش اطلاعات

3.1.1.        قالب و فرمت جداول

3.1.1.1.           فايل الكترونيك

3.1.1.2.           دستورالعمل

3.1.1.3.           پيوست‌هاي راهنما

3.1.2.        قالب و فرمت نمودارها

3.1.2.1.           فايل الكترونيك

3.1.2.2.           دستورالعمل

3.1.2.3.           پيوست‌هاي راهنما

3.1.3.        قالب و فرمت نقشه‌ها

3.1.3.1.           فايل الكترونيك

3.1.3.2.           دستورالعمل

3.1.3.3.           پيوست‌هاي راهنما

3.1.4.        قالب و فرمت عكس

3.1.4.1.           فايل الكترونيك

3.1.4.2.           دستورالعمل

3.1.4.3.           پيوست‌هاي راهنما

3.1.5.        قالب و فرمت گزارشات

3.1.5.1.           فايل الكترونيك

3.1.5.2.           دستورالعمل

3.1.5.3.           پيوست‌هاي راهنما

3.1.6.        قالب و فرمت مقالات

3.1.6.1.           فايل الكترونيك

3.1.6.2.           دستورالعمل

3.1.6.3.           پيوست‌هاي راهنما

3.1.7.        قالب و فرمت كتاب

3.1.7.1.           فايل الكترونيك

3.1.7.2.           دستورالعمل

3.1.7.3.           پيوست‌هاي راهنما

3.2. شناسايي و برقراري ارتباط با پژوهشگران و موسسات تحقيقاتي

3.2.1.        به عنوان پژوهشگر و تأليف كننده

3.2.2.        به عنوان ناظر

3.2.3.        به عنوان ويراستار

3.3. هماهنگي امور جاري پژوهشگران و موسسات تحقيقاتي بخش مربوطه

3.3.1.بررسي معرفي‌نامه و طرح تحقيق

3.3.2.        تنظيم شرح خدمات و سفارش كار

3.3.3.        تنظيم نامه دعوت به كار

3.3.4.        تنظيم نامه درخواست قرارداد

3.3.5.        اعلام شرح ساعات كار و عملكرد افراد و گروه‌ها

3.3.6.        انجام امور مالي و اداري

3.3.7.        هماهنگي جدول زمان‌بندي (زمان و مكان اجراي پروژه) پژوهشگران مرتبط جهت نظارت و اعزام بازرس و ناظر

3.3.8.        تهيه گزرارش عملكرد افراد حوزه كار

3.4. تحويل، دريافت و تأييد اسناد، گزارش‌ها و مطالب تدوين شده

3.4.1.        محقق و مجري

3.4.2.        ناظر

3.4.3.        ويراستار

3.5. امور جاري

3.6. تنظيم نامه‌هاي بخش مربوطه

3.7. تنظيم و طراحي دستور العمل و آيين نامه‌هاي مربوطه

3.8. تنظيم و طراحي جدول زمان‌بندي

3.9. تنظيم و طراحي تقويم كار

3.10.                     تنظيم گزارش عملكرد

3.10.1.    محتوايي

3.10.2.    الكترونيك (Excel و SPSS)

3.11.                     ارسال اسناد و مدارك به بخش "ساماندهي، نظارت و اطلاع‌رساني"

3.11.1.    ارايه فهرست پژوهشگران، طرح‌ها و معرفي‌نامه آنها

3.11.2.    ارايه پيش نويس و نسخه اوليه آيين نامه و دستور العمل هاي بخش مربوطه

3.11.3.    ارايه جدول زمان بندي بخش مربوطه

3.11.4.    ارايه  تقويم كاري بخش مربوطه
3.11.5 ارائه گزارش عملکرد مربوطه

 

print