هم اندیشی جهت تدوین پیش نویس سند راهبردی برنامه پنجساله سوم شهرداری تهران در حوزه سلامت

: salamat در 13/08/2018 01:41:56 ب.ظ
ایجاد شده توسط

کمیته علمی تخصصی سلامت شهری در راستای هم اندیشی برای تدوین پیش نویس سند راهبردی برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران در حوزه سلامت تشکیل شد.


به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، این نشست با حضور مدیرکل سلامت شهرداری تهران، معاونین اداره کل سلامت، معاونین بهداشت و درمان شرکت شهر سالم، مشاوران کمیته های سلامت و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، نمایندگان معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا،کمیته اجتماعی تدوین برنامه، مرکز مطالعات و برنامه ریزی و امور مناطق برگزار شد.

زینب نصیری مدیرکل سلامت شهرداری تهران بر ضرورت تشکیل کمیته علمی تخصصی سلامت شهری تاکید و کلیات اجرایی این کمیته را تشریح کرد.

وی با اشاره به جایگاه مهم شهرداری تهران در ارتقای سلامت، بر لزوم توجه به وجه تمایز بین سلامت شهری و مفهوم سلامت در معنای عام، ضرورت توجه به سلامت اجتماعی و روانی، توجه به موضوع مهاجرت های درون شهری شهروندان و مسئله خالی از سکنه شدن برخی از محلات شهر تهران و مولفه های اجتماعی و محیطی مومثر بر ابعاد سلامت تاکید کرد.

نصیری، با اشاره به پیش نویس بودن سند راهبردی برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران در حوزه سلامت، ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات تکمیلی را از متخصصین حوزه سلامت خواستار شد.

در ادامه، شیرین احمدنیا مجری علمی تدوین برنامه نیز پیش نویس اولیه سند راهبردی برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران در حوزه سلامت را ارائه کرد و سپس اعضای کمیته در خصوص پیش نویس ارائه شده و کلیات اجرایی تدوین برنامه، نظرات خود را بیان نمودند.

امینی مشاور کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران به طرح نکاتی در خصوص توجه ویژه به موضوع جلب مشارکت حداکثری شهروندان، توجه به برنامه دوم شهرداری وتکمیل وکاربردی سازی آن، توجه به پراکندگی آسیب های اجتماعی و سایر مسائل و مشکلات حوزه سلامت شهر تهران، پرهیز از ورود به وظایف ذاتی سایر نهادها و سازمانها، تاکید بر مولفه های موثر بر سلامت شهری و احصاء شاخصهای سلامت شهر تهران پرداخت.

شریفی معاون درمان شرکت شهر سالم نیز سهم مسائل اجتماعی در پیش نویس تهیه شده را بیشتر از سایر موضوعات دانست و رعایت توازن موضوعی، تدقیق آمارهای کمی ارائه شده، توجه به سلامت معنوی و شهر ایمن با استفاده از تجربیات ملی و بین المللی و دعوت از سایر همپوشانان حوزه سلامت در داخل و خارج از شهرداری تهران را خواستار شد.

مرادی مشاور کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران نیز بر ضرورت توجه به جایگاه شهرداری تهران در نظام سلامت شهر، بازتعریف نقش شهرداری تهران در تولید عوامل موثر بر سلامت، توجه به گروههای خاص جمعیتی در تدوین برنامه( معلولان، سالمندان، کودکان و...) و توجه به تشکیل مجامع سلامت در سطوح مختلف شهری ) محله، منطقه و ...با هدف جلب مشارکت شهروندان در توسعه سلامت تاکید کرد.

مقیمی کارشناس معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا نیز در خصوص فرآیند اجرایی تدوین برنامه سوم با تاکید بر تدوین برنامه در حوزه اجتماعی و فرهنگی و همچنین ضرورت تدوین برنامه در حوزه سلامت شهری، کلیاتی را بیان کرد و به تبیین هفت موضوع اصلی برنامه و تشریح روند اجرایی فعالیت کمیته اجتماعی و فرهنگی پرداخت.

همچنین، توجه ویژه به ظرفیت موجود سلامت شهرداری تهران، تعیین تکلیف همپوشانی های این کمیته با کمیته اجتماعی، لحاظ شدن وضع موجود در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در برنامه، احصاء وظایف تخصصی شهرداری تهران در حوزه سلامت، توجه به تعریف مفاهیم و پرهیز از انجام وظایف سایر نهادها و تاکید بر سلامت محور نمودن وظایف و اقدامات اجرایی تمامی بخش های شهرداری تهران از دیگر نکات مطرح شده از سوی اعضای این کمیته بود.

گفتنی است؛ این کمیته با بهره گیری از ظرفیت فکری و اجرایی همه ذینفعان حوزه سلامت به صورت مستمر تا تدوین برنامه سوم شهرداری تهران به فعالیت خود ادامه خواهد داد.


print
rating
  نظرات